Mateřská a rodičovská dovolená dle zákoníku

Těšíte se na příchod Vašeho dlouho očekáváného miminka, ale vůbec si nedokážete představit, na co vše se máte po pracovněprávní stránce připravit a na co máte nárok? Kdy odejít na mateřskou dovolenou, kdy požádat o rodičovskou dovolenou. Jak dlouho dobu můžete vůbec s miminkem strávit doma?

Mění se nějak délky mateřské či rodičovské dovolené, když se Vám narodí dvojčata? A máte vůbec nárok na běžnou dovolenou, i když budete již doma na mateřské dovolené? Na tyto otázky a mnohé další Vám odpoví následující článek

Mateřská dovolená

Nárok na mateřskou dovolenou upravuje zákoník práce § 195. Podle tohoto zákoníku náleží ženě (zaměstnankyni) mateřská dovolená po dobu 28 týdnů, jestliže se jí narodilo jedno dítě. Pokud se však ženě narodí dvě nebo více dětí, náleží jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů.

Zaměstnankyně nastupuje na mateřskou dovolenou obvykle od začátku 6 týdne před očekávaným termínem porodu, avšak může na ni nastoupit i dříve a to od začátku 8 týdne před očekávaným termínem porodu.

Čerpání mateřské dovolené před porodem

Nastane-li situace, kdy zaměstnankyně vyčerpá méně než 6 týdnů z mateřské dovolené před porodem, z důvodu  dřívějšího porodu než stanovil lékař, náleží mateřská dovolená zaměstnankyni od dne jejího nástupu na ní až do uplynutí 28 týdnů či 37 týdnů (v případě, že žena porodí 2 či více dětí současně).

Avšak nastane-li situace, že zaměstnankyně vyčerpá před samotným porodem méně než 6 týdnů mateřské dovolené z jiného důvodu, než dřívějšího porodu, připadá zaměstnankyni mateřská dovolené ode dne samotného porodu jen po dobu 22 týdnů či 31 týdnů (v případě, že žena porodí 2 či více dětí zároveň).

Bohužel může nastat i situace, kdy zaměstnankyně porodí mrtvé dítě, v tomto smutném případě jí náleží mateřská dovolené po dobu 14 týdnů.

Krácení mateřské dovolené

Dle § 195 odst. 5„Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena (§ 198 odst. 2) před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.“

Zaměstnankyni po celou dobu, v níž čerpá mateřskou dovolenou, přísluší volno.  Během této doby má žena nárok na peněžitou pomoc v mateřství, ovšem pokud splnila určité podmínky předchozího zaměstnání (peněžitá pomoc v mateřství se vypočítává z předchozí mzdy) nebo si žena dobrovolně platila nemocenské pojištění, ale také na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, jestliže na něj vznikne za určitých podmínek nárok. Zda ženě vznikne na tyto dávky nárok či nikoliv (dávky spadají pod nemocenské pojištění) určuje Státní správa sociálního zabezpečení a je o ně třeba zažádat na předepsaném formuláři.

Doba, kdy žena čerpá mateřskou dovolenou je stanovena jako pracovní výkon (jako kdyby byla v práci a pracovala), to znamená, že i za dny čerpání mateřské dovolené vzniká ženě nárok na řádnou dovolenou. Žena, tak může svého zaměstnavatele požádat o poskytnutí dovolené (klasické dovolené, dříve také dovolená na zotavenou), tak aby bezprostředně navazovala na skončení mateřské dovolené a zaměstnavatel je povinen této žádosti vyhovět, přesnou definici naleznete v § 217 odst. 5 zákoníku práce. V tomto případě se jedná o zákonnou výjimku z pravidla, že dobu čerpání určuje zaměstnavatel.

Rodičovská dovolená

Kromě mateřské dovolené je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni či zaměstnanci na jejich vlastní žádost rodičovskou dovolenou, která slouží k zdokonalení a prohloubení péče o jejich dítě. Rodičovská dovolená náleží matce (rodičce) dítěte ihned po skončení mateřské dovolené, která trvá obvykle 28 týdnů, či 37 týdnů - viz výše mateřská dovolená. Avšak o rodičovskou dovolenou může požádat i otec dítěte. Rodičovská dovolená mu náleží ode dne narození dítěte v délce, o kterou zažádal, avšak pouze do doby, kdy dítě dosáhne 3 let věku. Délka rodičovské je variabilní (2, 3 nebo 4 roky). Délku je možné měnit (téměř libovolně) i v průběhu čerpání. To znamená, že pokud se na začátku rozhodnete pro rychlejší čerpání, můžete si v průběhu rodičovské dovolené změnit na pomalejší variantu.

S rodičovskou dovolenou také souvisí i rodičovský příspěvek, který však neupravuje zákoník práce, ale zákon o státní sociální podpoře. V praxi dochází často k zaměňování obou pojmů. Doba, po kterou zaměstnanec nebo zaměstnankyně čerpá rodičovskou dovolenou se nemusí plně krýt s obdobím, po které je pobírán rodičovský příspěvek. O poskytnutí rodičovské dovolené se žádá zaměstnavatel, zatímco o rodičovský příspěvek se žádá na příslušném úřadu práce.

Aby vznikl nárok rodiči na rodičovský příspěvek, musí splnit určité podmínky, jako například po celý kalendářní měsíc musí osobně celodenně a řádně pečovat o nejmladší dítě v rodině. Dítě se může umístit i na určitou dobu do jeslí, mateřské školy či jiného předškolního zařízení avšak pouze za určitých podmínek. Další podmínkou vzniku nároku na rodičovský příspěvek pak je, že rodič dítěte (otec i matka, ale pouze jeden z nich), zažádá o příspěvek na nejmladší dítě v rodině (pokud má rodina více děti, dávka se čerpá jen na nejmladší dítě), maximálně však do 4 let věku tohoto dítěte.

Nárok na rodičovský příspěvek má také pouze ten žadatel, který má bydliště na území ČR. U dětí které jsou mladší než dva roky je pak ještě jedno omezení, a to že rodiče nesmí dávat dítě do školy na dobu delší než 46 hodin měsíčně.

Pokud ale ani jeden z rodičů neplatil nemocenské pojištění (například jsou oba nezaměstnaní, nebo oba pracují jako OSVČ a neplatí si dobrovolné zálohy na nemocenské pojištění), pak jim nevzniká nárok na mateřské dávky (peněžitá pomoc v mateřství). A následně mají automaticky nárok jen na čtyřletou variantu rodičovské dovolené. Nemohou si tedy zvolit rychlejší čerpání rodičovských dávek.

Výše rodičovského příspěvku

Výše rodičovského příspěvku je v roce 2014 jednotná pro všechny varianty jeho čerpání. Maximální výše této sociální dávky je 220 tisíc korun. Žadatel nebo žadatelka o rodičovský příspěvek si pak může sám/sama zvolit, jestli se rozhodne pro rychlejší nebo pomalejší variantu vyčerpání dávky. Rodičovskou je možné pobírat dva, tři nebo čtyři roky. U všech tří variant je ale v celkovém součtu vyplacena stejná částky, tj. 220 tisíc korun.

Důležité je si uvědomit, že se jedná o maximální částku. V mnoha případech může být vyplacena i menší částka. Od roku 2012 totiž platí omezení, že rodičovský příspěvek je maximálně 70% předchozího výdělku (před nástupem na mateřskou / rodičovskou dovolenou). Rozhodující je tzv. vyměřovací základ. Pokud měl žadatel příliš nízký vyměřovací základ, může být rodičovská vyplácena nižší.

Mateřská a rodičovská dovolená při převzetí dítěte

Zákonné právo na mateřskou a rodičovskou dovolenou dle § 197 odst. 1 zákoníku práce mají taktéž zaměstnankyně či zaměstnanec, kteří převezmou dítě do své péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu (svěření dítěte do péče pro účely státní sociální podpory) nebo také dítě, jehož matka zemřela

Dle § 197 odst. 2 přísluší zaměstnankyni při převzetí dítěte mateřská dovolená ode dne jeho převzetí po dobu 22 týdnů, pokud však nastane situace, že zaměstnankyně převezme 2 nebo i více dětí náleží jí mateřská dovolená po dobu 31 týdnů, nejdéle však do doby, kdy dítě dosáhne věku 1 roku.

Rodičovskou dovolenou při převzetí dítěte přesně definuje § 197 odst. 3, jehož přesné znění je: „Rodičovská dovolená podle odstavce 1 přísluší ode dne převzetí dítěte až do dne, kdy dítě dosáhne věku 3 let; zaměstnankyni, která čerpala mateřskou dovolenou podle odstavce 2, rodičovská dovolená přísluší až po skončení této mateřské dovolené. Bylo-li dítě převzato po dosažení věku 3 let, nejdéle však do 7 let jeho věku, přísluší rodičovská dovolená po dobu 22 týdnů. Při převzetí dítěte před dosažením věku 3 let tak, že by doba 22 týdnů uplynula po dosažení 3 let věku, rodičovská dovolená přísluší do uplynutí 22 týdnů ode dne převzetí dítěte.

Další specifika mateřské a rodičovské dovolené

V § 198 zákoníku práce, který se nazývá společná ustanovení o mateřské a rodičovské dovolené,V se dozvíte například, že mateřskou a rodičovskou dovolenou mohou rodiče dítěte čerpat současně. Jak se bude postupovat, když bude muset být dítě umístěno ze zdravotních důvodů do kojeneckého nebo jiného léčebného ústavu. Co nastane, pokud se rodiče o dítě přestanou starat a to bude z tohoto důvodu umístěno do rodinné anebo ústavní péče nahrazující péči rodičů. A také na jak dlouhou mateřskou nebo rodičovskou dovolenou máte nárok, v případě že dítě během nich zemře.

Narození dítěte je snad to nejkrásnější období v životě každého z rodičů, tak proč si dělat zbytečné starosti s mateřskou či rodičovskou dovolenou. Než se Vám miminko narodí, zjistěte si veškeré Vaše povinnosti, ale také práva. Málokterá maminka ví, že může čerpat i klasickou dovolenou, na kterou jí během mateřské dovolené vzniká nárok. I tatínkové jsou mnohdy ošizení o i rodičovskou dovolenou. Jestliže po ní tatínkové touží a chtějí si se svým miminkem užít co nejvíce dní, proč jim tuto možnost nedopřát.