Zkušební doba dle zákoníku práce

Získali jste práci svých snů a při čtení pracovní smlouvy jste si všimli, že je v ní uvedená 3 měsíční zkušební doba a Vám není jasné, co si pod tímto pojmem máte představit? Nějak Vám uniklo, proč ji vůbec zaměstnavatel do pracovní smlouvy uvedl. A zda vůbec i Vám zkušební doba přináší nějaké výhody?

Délka zkušební doby

Nezapomeňte, že se zkušební doba ujednává a domlouvá nejpozději v den, který byl domluven jako den nástupu do práce nebo také v jiných případech den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance. Není tudíž možné, aby Vám zkušební doba byla zapracována do pracovní smlouvy dodatečně, poté co jste nastoupili do nového zaměstnání např. proto, že ji zaměstnavatel zapomněl do Vaší pracovní smlouvy zakomponovat, následně si to uvědomil a chtěl by ji do pracovní smlouvy uvést.

Pokud je v pracovní smlouvě sjednána zkušební doba, tak nesmí být dle zákoníku práce delší než:

a) 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru (pracovní poměr vzniká dle §36 zákoníku práce „dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce nebo dnem, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance).“

b) „6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru (§ 36) u vedoucího zaměstnance.“

Zkušební dobu je taktéž možné ujednat ve spojitosti se jmenováním na vedoucí pracovní místo.

Zákoník práce § 33 odst. 3 přesně definuje, „jmenováním na vedoucí pracovní místo se zakládá pracovní poměr v případech stanovených zvláštním právním předpisem16a); nestanoví-li to zvláštní právní předpis, zakládá se pracovní poměr jmenováním pouze u vedoucího

a) organizační složky státu7),

b) organizačního útvaru organizační složky státu,

c) organizačního útvaru státního podniku13),

d) organizačního útvaru státního fondu14),

e) příspěvkové organizace15),

f) organizačního útvaru příspěvkové organizace,

g) organizačního útvaru v Policii České republiky16).“

Prodlužování zkušební doby

Domluvená zkušební doba nesmí být prodlužována, musí být dlouhá pouze tak, jak je uvedeno v pracovní smlouvě. Z toho také vyplývá, že zkušební doba musí být sjednaná písemně. Na prodloužení zkušební doby se tak není možné ani dodatečně dohodnout např. formou dodatku k pracovní smlouvě.

Zkušební doba se však prodlužuje o dobu celodenních překážek v práci v rámci, kterých zaměstnanec není schopen vykonávat svou práci a také o dobu celodenní dovolené.

Jednoduše řečeno, pokud Vám zaměstnavatel během zkušební doby schválí dovolenou od pondělí do pátku, což je 5 pracovních dní, poté se Vám o těchto 5 dní zkušební doba prodlužuje. Nebo například pracujete v práci na PC a bez něj nejste schopni svou práci vykonat a výpadek elektrické energie v rámci poruchy v elektrárně, která se bude opravovat celý den, zaměstnavatel Vás zašle domů, jde o celodenní překážku v práci na straně zaměstnavatele, za kterou Vám samozřejmě náleží náhrada mzdy, ale o tento jeden den se Vám prodlužuje zkušební doba. Stejnou překážkou, tentokrát na straně zaměstnance, je však i pracovní neschopnost, o kterou se zkušební doba prodlužuje. Pokud tedy v prvních třech měsících zkušební doby (nejste-li vedoucí zaměstnanec a nemáte-li tudíž sjednanou zkušební dobu delší) dlouhodoběji onemocníte, tak se Vám zkušební doba o celou tuto dobu prodlouží a celkově tak může přesáhnout i dobu tří, resp. šesti měsíců ode dne vzniku pracovního poměru.

Také si zapamatujte, že sjednaná zkušební doba nesmí být delší než je polovina doby domluveného pracovního poměru. Například, domluvíte-li se na pracovním poměru na dobu určitou v délce trvání 4 měsíců, zkušební doba může činit pouze 2 měsíce.

Skončení pracovního poměru a zkušební doba

Pracovní poměr může být dle § 48 odst. 1 zákoníku práce rozvázán:

a) „dohodou,

b) výpovědí,

c) okamžitým zrušením,

d) zrušením ve zkušební době.“

Jak tedy říká zákoník práce § 66, „zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu". Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.“

Co si ale pod zrušením pracovního poměru ve zkušební době představit a co vůbec znamenají ta data v § 66 zákoníku práce a jak to bude vůbec v roce 2014?

Zkušební doba a pracovní neschopnost v roce 2013 bude trošku jiná než v roce 2014.

Roku 2013 se právě týká druhá část druhé věty § 66 „Od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.“ Jednoduše řečeno pokud jste například 30. 1. 2013 nastoupili do práce a ihned 2. 1. 2013 jste doručili svému zaměstnavateli neschopenku, zaměstnavatel Vám nesměl zrušit pracovní poměr ve zkušební době po dobu prvních 21 kalendářních dní pracovní neschopnosti (po dobu co on za Vás platí náhradu mzdy místo nemocenské), jakmile však udeřil 22. kalendářní den Vaší pracovní neschopnosti, zaměstnavatel byl již v právu zrušit Vám poměr ve zkušební době. Zrušení poměru v pracovní době Vám zaměstnavatel mohl doručit ještě v průběhu Vaší pracovní neschopnosti, s tím, že na zrušení bylo uvedeno první možné datum zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Takové zrušení pracovního poměru ve zkušební době nemusí být žádným způsobem odůvodněno. 

Roku 2014 se právě týká první část druhé věty § 66, "zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů.“ V roce 2014 se změní pouze doba trvání, po kterou Vám zaměstnavatel nemůže ukončit poměr ve zkušební době. Z 21 kalendářních dní se doba zkrátí na 14 kalendářních dní.

V této souvislosti je však třeba si uvědomit, že i když s Vámi zaměstnavatel po dobu Vaší pracovní neschopnosti v době trvání zkušební doby nemůže zrušit pracovní poměr, mohl by Vám event. dát výpověď, pokud byste v průběhu prvních 14ti dnů (platí pro rok 2014) trvání dočasné pracovní neschopnosti nedodrželi režim dočasně práce neschopného pojištěnce, a tento režim porušili zvlášť hrubým způsobem. Jde především o to, že v průběhu Vaší neschopnosti jste povinni se zdržovat v místě pobytu nahlášeném k tomu účelu Vašemu lékaři a dodržovat rozsah a dobu jím povolených vycházet, což je zaměstnavatel po tuto dobu, tj. po dobu, kdy Vám zaměstnavatel platí náhradu mzdy (platu) místo nemocenské oprávněn kontrolovat.

Nedomluvená a nesepsaná zkušební doba v pracovní smlouvě

Již se Vám někdy stalo, že jste si našli práci, ve které jste si nedomluvili na zkušební době, a po pár týdnech se z Vaší úžasné nové práce vyklubala doslova noční můra? Chtěli jste odejít, ale Váš zaměstnavatel Vám řekl, že budete muset v práci podle pracovní smlouvy a výpovědní doby v ní uvedené zůstat ještě 2 měsíce, než si najde někoho jiného?

Kdybyste si s novým zaměstnavatelem domluvili zkušební dobu, kterou byste uvedli do pracovní smlouvy a právě v této zkušební době byste chtěli odejít, tak tomu nic nebrání a druhý den po doručení Vašeho zrušení už nemusíte chodit do práce (s výjimkou níže uvedenou). Pamatujte si jen, že i v této situaci je důležité tuto skutečnost oznámit svému zaměstnavateli písemně a toto oznámení mu řádně doručit!

A také, že pracovní poměr končí dnem doručení či předáním zrušení pracovního poměru ve zkušební době, jestliže není uvedeno ve zrušení jiné datum. Nikoliv, jak je častým a rozšířeným omylem ihned po jeho předání zaměstnavateli. Pokud zrušení pracovního poměru ve zkušební době tedy předáte svému zaměstnavateli na začátku či v průběhu Vašeho pracovního dne, musíte ještě tento den odpracovat. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době můžete svému zaměstnavateli také předat i na konci směny, v případě, že se třeba bojíte jeho reakce.

V neposlední řadě je třeba ještě zdůraznit, že zrušit pracovní poměr s Vámi může zaměstnavatel i v tzv. ochranné době (pracovní neschopnost, těhotenství, mateřská a rodičovská dovolená atd.), kdy s Vámi jinak zaměstnavatel pracovní poměr ukončit jednostranně, tj. výpovědí nesmí.

A co tedy pro Vás a Vašeho zaměstnavatele zkušební doba znamená? Vy si ve zkušební době můžete vyzkoušet, zda Vám pracovní pozice sedí, zda je to přesně to, co jste si představovali, zda platí veškerá ujednání, na kterých jste se se zaměstnavatelem domluvili. A Váš nový zaměstnavatel si ověří, zda veškeré zadané úkoly stíháte a zda se celkově budete na pozici hodit. Nezapomeňte, že zrušení pracovního poměru ve zkušební době může nastat jak z Vaší strany, tak i také ze strany zaměstnavatele, přičemž ani jeden z Vás ve zkušební době nemusí uvádět důvod výpovědi!