reklama

Obchodní zákoník - č. 513/1991 Sb.

ze dne:   5. 11. 1991
účinnost:  1. 1. 1992
zrušen:   1. 1. 2014

Obchodní zákoník slouží k úpravě soukromého práva a v aktuálním znění se skládá ze tří částí. Ta první s názvem Obecná ustanovení (§1 až §55) definuje základní pojmy včetně podnikání zahraničních osob, obchodního rejstříku, účetnictví podnikatelů a hospodářské soutěže. Část druhá (§56 až §260) se věnuje obchodním společnostem (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným a akciová společnost) a družstvu a část třetí pak obchodním závazkovým vztahům (§261 až §755). Současný Obchodní zákoník bude počátkem roku 2014 nahrazen Zákonem o obchodních korporacích.
 

Úvod Úvod
Část 1 § 1-55 Obecná ustanovení
Hlava I § 1-20 Základní ustanovení
Díl 1 § 1-4 Úvodní ustanovení
Díl 2 § 5-7 Podnik a obchodní jmění
Díl 3 § 8-12 Obchodní firma
Díl 4 § 13-16 Jednání podnikatele
Díl 5 § 17-20 Obchodní tajemství
Hlava II § 21-26 Podnikání zahraničních osob
Díl 1 § 21-23 Základní ustanovení
Díl 2 § 24 Majetková účast zahraničních osob v českých právnických osobách
Díl 3 § 25 Ochrana majetkových zájmů zahraničních osob při podnikání v české republice
Díl 4 § 26 Přemístění sídla
Hlava III § 27-38l Obchodní rejstřík
Hlava IV § 39-40 Účetnictví podnikatelů
Hlava V § 41-55 Hospodářská soutěž
Díl 1 § 41-43 Účast na hospodářské soutěži
Díl 2 § 44-52 Nekalá soutěž
Díl 3 § 53-55 Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži
Část 2 § 56-260 Obchodní společnosti a družstvo
Hlava I § 56-220 Obchodní společnosti
Díl 1 § 56-75c Obecná ustanovení
Díl 2 § 76-92 Veřejná obchodní společnost
Díl 3 § 93-104 Komanditní společnost
Díl 4 § 105-153 Společnost s ručením omezeným
Díl 5 § 154-220 Akciová společnost
Hlava II § 221-260 Družstvo
Díl 1 § 221-226 Základní ustanovení
Díl 2 § 227-236 Vznik a zánik členství
Díl 3 § 237-251 Orgány družstva
Díl 4 § 252-253 Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření
Díl 5 § 254-260 Zrušení, likvidace a změna právní formy družstva
Část 3 § 261-755 Obchodní závazkové vztahy
Hlava I § 261-408 Obecná ustanovení
Díl 1 § 261-265 Předmět právní úpravy a její povaha
Díl 2 § 266-268 Některá ustanovení o právních úkonech
Díl 3 § 269-288 Některá ustanovení o uzavírání smlouvy
Díl 4 § 289-292 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
Díl 5 § 293-296 Některá ustanovení o společných závazcích a společných právech
Díl 6 § 300-323 Zajištění závazku
Díl 7 § 324-343b Zánik závazku jeho splněním
Díl 8 § 344-357 Některá ustanovení o zániku nesplněného závazku
Díl 9 § 358-364 Některá ustanovení o započtení pohledávek
Díl 10 § 365-386 Porušení smluvních povinností a jeho následky
Díl 11 § 387-408 Promlčení
Hlava II § 409-728 Zvláštní ustanovení o některých obchodních závazkových vztazích
Díl 1 § 409-470 Kupní smlouva
Díl 2 § 471-475 Ujednání v souvislosti s kupní smlouvou
Díl 3 § 476-488a Smlouva o prodeji podniku
Díl 3A § 488b-488i Smlouva o nájmu podniku
Díl 4 § 489-496 Smlouva o koupi najaté věci
Díl 5 § 497-507 Smlouva o úvěru
Díl 6 § 508-515 Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví
Díl 7 § 516-526 Smlouva o uložení věci
Díl 8 § 527-535 Smlouva o skladování
Díl 9 § 536-565 Smlouva o dílo
Díl 10 § 566-576 Smlouva mandátní
Díl 11 § 577-590 Smlouva komisionářská
Díl 12 § 591-600 Smlouva o kontrolní činnosti
Díl 13 § 601-609 Smlouva zasílatelská
Díl 14 § 610-629 Smlouva o přepravě věci
Díl 15 § 630-637 Smlouva o nájmu dopravního prostředku
Díl 16 § 638-641 Smlouva o provozu dopravního prostředku
Díl 17 § 642-651 Smlouva o zprostředkování
Díl 18 § 652-672a Smlouva o obchodním zastoupení
Díl 19 § 673-681 Smlouva o tichém společenství
Díl 20 § 682-691 Smlouva o otevření akreditivu
Díl 21 § 692-699 Smlouva o inkasu
Díl 22 § 700-707 Smlouva o bankovním uložení věci
Díl 23 § 708-715a Smlouva o běžném účtu
Díl 24 § 716-719b Smlouva o vkladovém účtu
Díl 25 § 720-724 Cestovní šek
Díl 26 § 725-728 Slib odškodnění
Hlava III § 729-755 Zvláštní ustanovení pro závazkové vztahy v mezinárodním obchodu
Díl 1 § 729 Předmět úpravy
Díl 2 § 730-738 Obecná ustanovení
Díl 3 § 739-755 Zvláštní ujednání
Část 4 § 756-775 Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení Přechodná ustanovení
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Zdroj: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-513

reklama