Zákon o bankách

21/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 41

(1) O rozkladu proti rozhodnutí České národní banky rozhoduje bankovní rada České národní banky. Podaný rozklad nemá odkladný účinek, nejedná-li se o rozhodnutí o uložení pokuty podle části dvanácté. Ustanovení správního řádu o možném způsobu ukončení řízení o rozkladu se nepoužije.

(2) Na řízení o žádostech a o odnětí licence podle tohoto zákona se vztahují předpisy o správním řízení, pokud tento zákon nestanoví jinak.