Zákon o bankách

21/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 26f

(1) Ovládající banka, odpovědná banka ve skupině finanční holdingové osoby, odpovědná banka ovládaná smíšenou finanční holdingovou osobou, odpovědná banka ve skupině zahraniční ovládající banky a banka ve skupině smíšené holdingové osoby, jež jsou členy konsolidačního celku podléhajícího bankovnímu dohledu České národní banky, jsou povinny dodržovat na konsolidovaném základě

a) požadavky na řídicí a kontrolní systém (§ 8b),

b) strategie a postupy pro vyhodnocování a změny vnitřně stanoveného kapitálu (§ 12c),

c) požadavky podle § 26g odst. 4.

(2) Osoby zahrnuté do konsolidačního celku jsou povinny na vyžádání sdělovat České národní bance přímo nebo prostřednictvím banky podle odstavce 1 veškeré informace potřebné pro provádění dohledu na konsolidovaném základě.