Zákon o investičních pobídkách

72/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 5

(1) Na základě rozhodnutí o nabídce může zájemce o investiční pobídku (dále jen „zájemce“) předložit ministerstvu prostřednictvím určené organizace nejpozději do 3 měsíců od jeho doručení žádost o příslib investiční pobídky. Zájemcem může být právnická osoba, která bude realizovat investiční akci, pro kterou bylo vydáno rozhodnutí o nabídce, která nebyla založena dříve než 6 měsíců přede dnem předložení záměru získat investiční pobídku a žadatel má v této osobě stoprocentní majetkovou účast.

(2) Žádost o příslib investiční pobídky podaná zájemcem musí obsahovat souhlas zájemce s investiční pobídkou a podmínkami uvedenými v rozhodnutí o nabídce.

(3) Zájemce k žádosti o příslib investiční pobídky přiloží

a) výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než 3 měsíce a musí odpovídat skutečnému stavu ke dni podání žádosti o příslib,

b) čestné prohlášení zájemce o pravdivosti údajů týkajících se investiční akce uvedených v podkladech pro poskytnutí investiční pobídky a

c) zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost podle § 3 odst. 5.

(4) Ministerstvo vydá rozhodnutí o příslibu do 30 dnů od doručení žádosti podle odstavce 1.

(5) Rozhodnutí o příslibu musí obsahovat

a) označení zájemce o investiční pobídku,

b) formy přiznané investiční pobídky,

c) podmínky, za kterých lze investiční pobídku čerpat,

d) maximální míru a výši veřejné podpory, a

e) podmínky, za nichž se veřejná podpora poskytuje,

f) mechanismus případné kompenzace mezi jednotlivými formami investiční pobídky.

(6) Na žádost zájemce ministerstvo rozhodnutí o příslibu pro tohoto zájemce zruší, pokud příjemce nezačal investiční pobídku dosud čerpat.

(7) Stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí podle odstavce 4 nebo 6 ministerstvo zašle dotčeným orgánům , správci daně z příjmů zájemce, a pokud se vyjadřují k poskytnutí investiční pobídky, také vlastníkovi pozemku a obci.