Zákon o investičních pobídkách

72/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 7

(1) Pro kontrolu uplatňování investiční pobídky a pro vyvozování důsledků za porušení podmínek, za kterých byla investiční pobídka poskytnuta, platí zvláštní právní předpisy. Příslušné správní orgány při kontrole spolupracují a navzájem si poskytují údaje potřebné k provádění kontroly; přitom dbají předpisů upravujících povinnost mlčenlivosti.

(2) Výkon kontroly přísluší

a) ministerstvu u investiční pobídky uvedené v § 1a odst. 1 písm. a) bodech 2 a 5, u všeobecných podmínek uvedených v § 2 odst. 2 písm. a) a d) v rozsahu splnění podmínek podle § 2 odst. 3 písm. a), c) a d), § 2 odst. 4 písm. b) a § 2 odst. 5 a u povinnosti zachovat pracovní místa podle § 6a odst. 2 a 3,

b) Ministerstvu životního prostředí u všeobecné podmínky uvedené v § 2 odst. 2 písm. b),

c) Úřadu práce České republiky - generálnímu ředitelství u investiční pobídky uvedené v § 1a odst. 1 písm. a) bodech 3 a 4 a Úřadu práce České republiky - krajské pobočce a pobočce pro hlavní město Prahu u povinnosti uvedené v § 6a odst. 5,

d) Ministerstvu financí a finančnímu úřadu u investiční pobídky uvedené v § 1a odst. 1 písm. a) bodech 1 a 6 a u všeobecných podmínek uvedených v § 2 odst. 2 písm. c) a d) v rozsahu splnění podmínek podle § 2 odst. 3 písm. b) a § 2 odst. 4 písm. a), u povinnosti zachovat dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle § 6a odst. 2 a 3 a u povinnosti uvedené v § 6a odst. 6.

(3) Kontrolu podle odstavce 2 písm. a) a d) jsou příslušné orgány povinny provést nejpozději po uplynutí 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu, s výjimkou kontroly splnění podmínky uvedené v § 6a odst. 2 a 3 a investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 5.

(4) Kontrola splnění podmínky zachovat dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle § 6a odst. 2 a 3 se provede po uplynutí pětileté lhůty pro zachování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 6a odst. 2 nebo 3 nebo, pokud je investiční pobídka podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1 nebo 6 i po této době uplatňována, v roce následujícím po uplynutí posledního zdaňovacího období, v němž bylo možno naposledy uplatnit investiční pobídku podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1 nebo 6. Kontrola splnění podmínky zachovat pracovní místa podle § 6a odst. 2 a 3 se provede po 8 letech ode dne vydání rozhodnutí o příslibu nebo, pokud je investiční pobídka podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1 nebo 6 i po této době uplatňována, v roce následujícím po uplynutí posledního zdaňovacího období, v němž bylo možno naposledy uplatnit investiční pobídku podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1 nebo 6.

(5) Kontrola podle odstavce 2 písm. b) se provádí podle zvláštních právních předpisů upravujících ochranu životního prostředí.

(6) Kontrola investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodů 3 až 5 se provádí po uplynutí lhůty uvedené v písemné dohodě uzavřené podle § 11a nebo zvláštního právního předpisu a kontrola splnění podmínky uvedené v § 6a odst. 5 se provede po 5 letech ode dne připsání první platby hmotné podpory na účet příjemce investiční pobídky.