Zákon o spotřebitelském úvěru

145/2010 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 20

(1) Věřitel nebo zprostředkovatel se dopustí správního deliktu tím, že

a) nesplní povinnost podle § 4,

b) nesplní některou z povinností podle § 6 odst. 1,

c) neposkytne spotřebiteli na požádání bezplatně kopii návrhu smlouvy podle § 6 odst. 2,

d) v rozporu s § 18 odst. 1 použije směnku nebo šek, nebo

e) v rozporu s § 18b použije telefonní číslo pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou.

(2) Věřitel se dopustí správního deliktu tím, že

a) nesplní některou z povinností stanovených v § 5 odst. 1, 2 nebo 4,

b) v rozporu s § 5 odst. 5 neposkytne spotřebiteli náležité vysvětlení,

c) nesplní některou z povinností podle § 7 odst. 3 nebo 4,

d) nesplní povinnost podle § 7 odst. 5,

e) nesplní některou z povinností podle § 9 odst. 1,

f) nesplní některou z povinností podle § 9 odst. 4,

g) v rozporu s § 11 odst. 3 požaduje po spotřebiteli další plnění,

h) v rozporu s § 11 odst. 4 neinformuje bez zbytečného odkladu třetí osobu poskytující doplňkovou službu související se smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, o tom, kdy k odstoupení od smlouvy došlo,

i) v rozporu s § 12 odst. 1 zpoplatní výpověď spotřebitelského úvěru sjednaného na dobu neurčitou podanou spotřebitelem nebo sjedná se spotřebitelem výpovědní lhůtu delší než 1 měsíc,

j) v rozporu s § 12 odst. 2 sjedná výpovědní lhůtu ve prospěch věřitele kratší než 2 měsíce,

k) v rozporu s § 13 neinformuje spotřebitele o ukončení oprávnění čerpat spotřebitelský úvěr,

l) v rozporu s § 14 odst. 3 uplatní sankce vůči spotřebiteli z důvodu zániku smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru,

m) v rozporu s § 15 odst. 1 neumožní spotřebiteli předčasně splatit spotřebitelský úvěr,

n) požaduje náhradu nákladů za předčasné splacení přesahující výši podle § 15 odst. 3,

o) v rozporu s § 15 odst. 4 požaduje náhradu nákladů za předčasné splacení,

p) nesplní některou z povinností podle § 16 odst. 2,

r) nesplní povinnost podle § 16 odst. 3, nebo

s) v rozporu s § 18a zajistí spotřebitelský úvěr ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky.

(3) Zprostředkovatel se dopustí správního deliktu tím, že

a) nesplní některou z povinností podle § 5 odst. 6,

b) nesplní některou z povinností podle § 17 odst. 1 nebo 2, nebo

c) v rozporu s § 17a odst. 2 nepředá spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat smlouvu, ve které se sjednává zprostředkování spotřebitelského úvěru.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která je oprávněna zpracovávat údaje o spotřebitelích za účelem posuzování jejich úvěruschopnosti, dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 9 odst. 2

a) neumožní věřitelům se sídlem nebo místem podnikání v jiném členském státě Evropské unie přístup k těmto údajům za stejných podmínek jako věřitelům se sídlem nebo místem podnikání v České republice, nebo

b) neuveřejní podmínky přístupu věřitelů k těmto údajům způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Za správní delikt se uloží pokuta

a) do 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, odstavce 2 písm. a), b), e), g), l) až s) nebo odstavce 3,

b) do 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c), d), f) nebo i) až k),

c) do 1500000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. h) nebo odstavce 4.