Zákon o spotřebitelském úvěru

145/2010 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 28

V § 44a zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb. a zákona č. 285/2009 Sb., se v odstavci 1 slova „a nad“ nahrazují slovem „ , nad“ a za slova „nekalých obchodních praktik)“ se vkládají slova „a nad dodržováním povinností při sjednávání spotřebitelského úvěru)“.

Poznámka pod čarou č. 9m zní: