Výpověď dle zákoníku práce

Výpověď z práce, událost, která potká alespoň jednou za život každého z nás. Výpověď však není pouze věcí zaměstnavatele, ale i vy, jako zaměstnanec může dát výpověď svému zaměstnavateli. Hlavní pravidlo je zapamatovat si, že v obou případech musí být výpověď z pracovního poměnu písemná, jinak je neplatná.

Rozvázaní pracovní poměru

Pracovní poměr může být dle zákoníku §48 práce rozvázán jen:

a) dohodou,
b) výpovědí,
c) okamžitým zrušením,
d) zrušením ve zkušební době.

Zákoník práce v § 48, také uvádí možnosti další možnosti ukončení či zánik pracovního poměru. Zaměřuje se také na pracovní poměr cizince či fyzické osob bez státní příslušnosti.

Rozvázání pracovního poměru dohodou

V praxi bývá chybně užíván pojem výpověď dohodou. Ale nic takového jako je výpověď dohodou, však neexistuje, je to naprostý nesmysl. Dohodu o ukončení pracovního poměru upravuje § 49 a jedná se o dohodu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o rozvázání pracovního poměru. Pracovní poměr končí dnem, na kterém se obě strany dohodly.  Jak uvádí pracovní zákoník v § 49 „Dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být písemná. Každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního poměru.“

Ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele

Pokud dává výpověď z pracovního poměru zaměstnavatel, výpověď musí být vždy písemná a v souladu se zákoníkem práce. Jak říká zákoník práce „Dá-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď dle §52, musí důvod ve své výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem. Důvod výpovědi nesmí být dodatečně měněn.“ Ale co to vlastně v praxi znamená? Pokud Vám dá zaměstnavatel výpověď k určitému datu a s určitým důvodem, např. z důvodu nadbytečnosti, nesmí se stát, že by si Vás zaměstnavatel například za týden zavolal do kanceláře a dal Vám novou výpověď z práce s jiným důvodem, například, že nesplňujete právní předpoklady pro výkon dané práce nebo aby Vám takovouto výpověď zaslal. 

Důvody ukončení pracovního poměru výpovědí zaměstnavatelem

Jak již bylo zmíněno, zaměstnavatel může dát výpověď zaměstnanci pouze z důvodů výslovně uvedených v §52 zákoníku práce. Mezi tyto důvody, jak cituje zákoník práce, patří: „ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část; přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část; stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu; nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně lékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu; pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku dlouhodobě zdravotní způsobilost, atd."

Ochranné doby čili zákaz výpovědi zaměstnavatelem

Výpověď ze strany zaměstnavatele nemůžete dostat, jste-li v takzvané ochranné době, nebo těstě před jejím počátkem. Ba dokonce zákoník práce výslovně zaměstnavateli zakazuje dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, kterou definuje v §53, a to je:" v době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce; v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou, v době, kdy je zaměstnanec, který pracuje v noci, uznán na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně lékařských služeb dočasně nezpůsobilým pro noční práci, atd.“

Ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance

Pokud se rozhodnete ukončit pracovní poměr sami ze svých osobních důvodů, nikdy nemusíte svému zaměstnavateli říkat, z jakého důvodu jste se k tomuto kroku rozhodli. Nezapomeňte, však tuto skutečnost oznámit svému zaměstnavateli písemně. Pokud tak neučiníte, výpověď není platná.

Výpovědní doba

Pokud se rozhodnete ukončit pracovní poměr z osobních důvodů, nebo pokud Vám bude výpověď dána, nezapomeňte i na další důležité věci. Jako například výpovědní dobu, která je obvykle dvouměsíční a začíná běžet až od 1. dne následujícího kalendářního měsíce, po doručení výpovědi. Tuto skutečnost dále upravuje § 51.

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Ve výjimečných situacích, dle zákoníku práce § 55, může zaměstnavatel okamžitě ukončit pracovní poměr, a to pouze tehdy: „byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců; porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.“

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Bohužel i u zaměstnance mohou nastat určité situace, ve kterých musí okamžitě ukončit svůj pracovní poměr §56, jestliže: „podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně lékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce; nebo zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti (§ 141 odst. 1).“

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Ve většině případů se v pracovních smlouvách sjednává tzv. zkušební doba, je to vlastně zkušební období jak pro Vás, tak i pro Vašeho zaměstnance, ve které vy si vyzkoušíte, a Váš zaměstnavatel si ověří, zda se budete na novou pozici hodit. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době může nastat jak z Vaší strany, tak i ze strany zaměstnavatele. Ale na rozdíl od zrušení pracovního poměru výpovědí, zaměstnavatel nemusí udávat důvod výpovědi.

Vyznat se v různých způsobech ukončení pracovního poměru, není nic složitého, i když to tak na první pohled vypadá. Stačí, pokud se na danou problematiku trošku soustředíte a za pár minut se i s Vás mohou stát téměř odborníci, které už jen tak něco nepřekvapí. Malá rada na závěr, nepodepisujte nic, co si pořádně nepřečtete a hlavně čemu nerozumíte.