reklama

Občanský zákoník - č. 89/2012 Sb.

Ze dne 03. 02. 2012
Účinnost 01. 01. 2014

Občanský zákoník upravuje české soukromé právo. Od 1. 1. 2014 vejde v účinnost nový občanský zákoník, díky kterému české soukromé právo zažije zatím svou největší proměnu. Nový občanský zákoník se zabývá právem občanským a je rozdělen do pěti částí o 17 hlavách. Občanský zákoník pocítí nejvýraznější změny v oblasti nemovitostí (stavby na pozemcích, které budou vlastněny stejným majitelem, již budou součástí pozemku), předkupního práva (v případě spoluvlastnictví dojde k jeho zániku, již tedy nebude nutné při chystaném prodeji nabízet svůj podíl ostatním spolumajitelům), sousedských vztahů (vy i váš soused si budete moci zasadit strom nejdříve až 3 metry od plotu), odpovědnosti (ve smlouvách, již bude nutné sjednat záruční doby), evidence v katastru nemovitostí (chrání vlastníky před nesprávnými, chybnými či dokonce podvodnými zápisy do katastru nemovitostí), nájmů (majitel nemovitosti bude mít více práv) a další.
 

Úvod Úvod
Část 1 § 1-654 Obecná část
Hlava I § 1-14 Předmět úpravy a její základní zásady
Díl 1 § 1-8 Soukromé právo
Díl 2 § 9-11 Užití předpisů občanského práva
Díl 3 § 12-14 Ochrana soukromých práv
Hlava II § 15-435 Osoby
Díl 1 § 15-22 Všeobecná ustanovení
Díl 2 § 23-117 Fyzické osoby
Díl 3 § 118-418 Právnické osoby
Díl 4 § 419 Spotřebitel
Díl 5 § 420-435 Podnikatel
Hlava III § 436-488 Zastoupení
Díl 1 § 436-440 Všeobecná ustanovení
Díl 2 § 441-456 Smluvní zastoupení
Díl 3 § 457-488 Zákonné zastoupení a opatrovnictví
Hlava IV § 489-544 Věci a jejich rozdělení
Díl 1 § 489-495 Všeobecná ustanovení
Díl 2 § 496-504 Rozdělení věcí
Díl 3 § 505-513 Součást věci a příslušenství věci
Díl 4 § 514-544 Cenný papír
Hlava V § 545-654 Právní skutečnosti
Díl 1 § 545-599 Právní jednání
Díl 2 § 600-608 Právní události
Díl 3 § 609-654 Promlčení a prekluze
Část 2 § 655-975 Rodinné právo
Hlava I § 655-770 Manželství
Díl 1 § 655 Všeobecné ustanovení
Díl 2 § 656-676 Vznik manželství
Díl 3 § 677-686 Zdánlivé manželství a neplatnost manželství
Díl 4 § 687-753 Povinnosti a práva manželů
Díl 5 § 754-770 Zánik manželství
Hlava II § 771-927 Příbuzenství a švagrovství
Díl 1 § 771-774 Všeobecná ustanovení
Díl 2 § 775-927 Poměry mezi rodiči a dítětem
Hlava III § 928-975 Poručenství a jiné formy péče o dítě
Díl 1 § 928-942 Poručenství
Díl 2 § 943-952 Opatrovnictví dítěte
Díl 3 § 953-970 Svěření dítěte do péče jiné osoby a pěstounství
Díl 4 § 971-975 Ústavní výchova
Část 3 § 976-1720 Absolutní majetková práva
Hlava I § 976-978 Všeobecná ustanovení
Hlava II § 979-1474 Věcná práva
Díl 1 § 979-986 Obecná ustanovení
Díl 2 § 987-1010 Držba
Díl 3 § 1011-1114 Vlastnictví
Díl 4 § 1115-1239 Spoluvlastnictví
Díl 5 § 1240-1399 Věcná práva k cizím věcem
Díl 6 § 1400-1474 Správa cizího majetku
Hlava III § 1475-1720 Dědické právo
Díl 1 § 1475-1490 Právo na pozůstalost
Díl 2 § 1491-1593 Pořízení pro případ smrti
Díl 3 § 1594-1632 Odkaz
Díl 4 § 1633-1641 Zákonná posloupnost
Díl 5 § 1642-1664 Povinný díl
Díl 6 § 1665-1669 Právo některých osob na zaopatření
Díl 7 § 1670-1713 Přechod pozůstalosti na dědice
Díl 8 § 1714-1720 Zcizení dědictví
Část 4 § 1721-3014 Relativní majetková práva
Hlava I § 1721-2054 Všeobecná ustanovení o závazcích
Díl 1 § 1721-1723 Vznik závazků a jejich obsah
Díl 2 § 1724-1788 Smlouva
Díl 3 § 1789-1809 Obsah závazků
Díl 4 § 1810-1867 Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem
Díl 5 § 1868-1878 Společné dluhy a pohledávky
Díl 6 § 1879-1907 Změny závazků
Díl 7 § 1908-2009 Zánik závazků
Díl 8 § 2010-2054 Zajištění a utvrzení dluhů
Hlava II § 2055-2893 Závazky z právních jednání
Díl 1 § 2055-2188 Převedení věci do vlastnictví jiného
Díl 2 § 2189-2400 Přenechání věci k užití jinému
Díl 3 § 2401 Pracovní poměr
Díl 4 § 2402-2429 Závazky ze schovacích smluv
Díl 5 § 2430-2520 Závazky ze smluv příkazního typu
Díl 6 § 2521-2549 Zájezd
Díl 7 § 2550-2585 Závazky ze smluv o přepravě
Díl 8 § 2586-2635 Dílo
Díl 9 § 2636-2651 Péče o zdraví
Díl 10 § 2652-2661 Kontrolní činnost
Díl 11 § 2662-2700 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu
Díl 12 § 2701-2715 Závazky ze zaopatřovacích smluv
Díl 13 § 2716-2746 Společnost
Díl 14 § 2747-2755 Tichá společnost
Díl 15 § 2756-2883 Závazky z odvážných smluv
Díl 16 § 2884-2893 Závazky z právního jednání jedné osoby
Hlava III § 2894-2990 Závazky z deliktů
Díl 1 § 2894-2971 Náhrada majetkové a nemajetkové újmy
Díl 2 § 2972-2990 Zneužití a omezení soutěže
Hlava IV § 2991-3014 Závazky z jiných právních důvodů
Díl 1 § 2991-3005 Bezdůvodné obohacení
Díl 2 § 3006-3014 Nepřikázané jednatelství a upotřebení cizí věci k prospěchu jiného
Část 5 § 3015-3081 Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
Hlava I § 3015-3027 Ustanovení společná
Hlava II § 3028-3081 Ustanovení přechodná a závěrečná
Díl 1 § 3028-3079 Přechodná ustanovení
Díl 2 § 3080-3081 Závěrečná ustanovení
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Zdroj: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89

reklama