Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření

96/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 15Kontrola dodržování podmínek pro poskytování státní podpory

(1) Kontrolu dodržování podmínek pro poskytování státní podpory, stanovených tímto zákonem, provádí ministerstvo. K tomuto účelu ministerstvo provozuje informační systém.

(2) Ministerstvo vnitra poskytuje pro výkon kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory ministerstvu z informačního systému evidence obyvatel údaje o

a) státních občanech České republiky

1. jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné příjmení,

2. datum narození,

3. rodné číslo,

4. adresa místa trvalého pobytu,

5. počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

6. rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,

7. rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přidělené rodné číslo, poskytuje se jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,

8. datum, místo a okres úmrtí,

9. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí,

b) cizincích, kteří jsou obyvateli,

1. jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné příjmení,

2. datum narození,

3. rodné číslo,

4. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

5. druh a adresa místa pobytu,

6. číslo a platnost povolení k pobytu,

7. počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

8. jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je obyvatelem, a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, poskytuje se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

9. datum, místo a okres úmrtí,

10. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí,

a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu.

(3) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

(4) Stavební spořitelna je povinna ministerstvu poskytnout všechny údaje pro výkon kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory podle odstavce 1.

(5) Při poskytování uvedených údajů podle odstavce 3 pověřeným pracovníkům ministerstva se na stavební spořitelny nevztahuje povinnost zachovávat bankovní tajemství.

(6) O výsledcích kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory, prováděné ministerstvem, a bankovního dohledu, vykonávaného Českou národní bankou se ministerstvo a Česká národní banka vzájemně informují.

(7) Podmínky provozování informačního systému podle odstavce 1 stanoví ministerstvo vyhláškou.