Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření

96/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 16aSprávní delikty stavební spořitelny

(1) Stavební spořitelna se dopustí správního deliktu tím, že

a) vykonává činnost v rozporu s bankovní licencí,

b) vykonává některé z činností uvedených v § 9 odst. 1 přesto, že nejsou přednostně zabezpečeny její závazky vyplývající z uzavřených smluv nebo dochází ke zkracování lhůt splatnosti úvěrů ze stavebního spoření nebo k prodlužování čekacích lhůt na jejich poskytnutí,

c) v rozporu s § 9 odst. 3 překročí výši stanovenou pro podíl součtu cílových částek u

1. smluv uzavřených stavební spořitelnou s právnickými osobami, nebo

2. pohledávek z úvěrů,

d) ukládá finanční prostředky v rozporu s § 9 odst. 4,

e) v rozporu s § 1 nebo § 9 odst. 5 získává zdroje od jiných než stanovených subjektů,

f) vydá dluhopisy se splatností delší než 10 let,

g) v rozporu s § 9 odst. 6 má majetkovou účast v jiných než stanovených právnických osobách,

h) v rozporu s § 9 odst. 7 její účast na právnické osobě překročí stanovené limity, nebo

i) nabude nemovitou věc v rozporu s § 9 odst. 8.

(2) Stavební spořitelna se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 5 odst. 1 nesdělí budoucímu účastníkovi obsah smlouvy v textové podobě v dostatečném předstihu před jejím uzavřením,

b) v rozporu s § 5 odst. 2 neposkytne úvěr ze stavebního spoření účastníkovi,

c) v rozporu s § 5 odst. 3 poskytne úvěr ze stavebního spoření na jiný účel, než je financování bytových potřeb,

d) poskytne peněžní prostředky z úvěru ze stavebního spoření před uplynutím čekací doby uvedené v § 5 odst. 4,

e) v rozporu s § 5 odst. 6 nezajistí, aby

1. smlouva obsahovala úrokovou sazbu z vkladů a úrokovou sazbu z úvěru ze stavebního spoření, nebo

2. rozdíl mezi úrokovou sazbou z vkladů a úrokovou sazbou z úvěru ze stavebního spoření činil méně než 3 procentní body,

f) změní jednostranně úrokovou sazbu z vkladů uvedenou ve smlouvě v rozporu s § 5 odst. 7,

g) nezajistí, aby smlouva obsahovala náležitosti podle § 5 odst. 11,

h) v rozporu s § 7

1. nevypracuje nebo vhodným způsobem neuveřejní úplná znění všech schválených znění všeobecných obchodních podmínek stavební spořitelny v členění podle období jejich platnosti, nebo

2. úplná znění všech schválených znění všeobecných obchodních podmínek stavební spořitelna používá anebo uveřejní bez jejich schválení ministerstvem, nebo

i) v rozporu s § 11 odst. 2 neuplatní nárok na vyplacení zálohy státní podpory nebo nepřipíše poukázané zálohy státní podpory včetně úroků ze zálohy státní podpory na účty účastníků do jednoho měsíce od obdržení zálohy od ministerstva.

(3) Stavební spořitelna se dopustí správního deliktu tím, že

a) požádá o vyplacení zálohy státní podpory za účastníka, který nesplňuje podmínky nároku na připsání roční zálohy státní podpory uvedené v § 4, § 10 odst. 3 nebo v § 11 odst. 1,

b) nekontroluje, zda účastníkovi trvá právo na státní podporu evidovanou na jeho účtu, podle § 13 odst. 1,

c) nekontroluje, zda byly splněny podmínky pro výplatu státní podpory účastníkovi, podle § 13 odst. 2, nebo

d) v rozporu s § 13 odst. 3 nevrátí evidovanou nebo vyplacenou státní podporu.

(4) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 10000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2,

b) 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) až e), g) a h) nebo odstavce 3,

c) 50000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), f), i) a j).