Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

592/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2Výše pojistného

(1) Výše pojistného činí 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období.

(2) Výši pojistného je jeho plátce povinen si sám vypočítat. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.