Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

592/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 26aÚhrada odvedeného pojistného

Pokud se podle zvláštního předpisu ) uhrazuje vyplacená náhrada mzdy, mzdového vyrovnání, doplatek ke mzdě nebo jiná obdobná plnění, uhrazuje se zaměstnavateli pojistné, které je povinen z těchto plnění platit (§ 5); to platí obdobně i pro úhradu nákladů na vytvoření veřejně prospěšné práce ) a pro výplatu odměn a mezd, které provádí zaměstnavatel z finančních prostředků odborové organizace,) pokud se v kolektivní smlouvě nestanoví jinak.