Branný zákon

585/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

ČÁST JEDENÁCTÁPŘESTUPKY PROTI BRANNÉ POVINNOSTI

§ 35

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a) ve stanovené lhůtě nevrátí vyplněný dotazník (§ 19),

b) v řízení podle tohoto zákona úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj nebo požadovaný údaj zatají anebo nesplní ohlašovací povinnost,

c) se bez náležité omluvy nedostaví k přezkumnému řízení, nebo

d) úmyslně zničí nebo poškodí anebo zneužije vojenskou knížku, osobní známku nebo povolávací rozkaz.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b)až d), spáchaný mimo stav ohrožení státu nebo mimo válečný stav, lze uložit pokutu do 15 000 Kč; za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d), spáchaný za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, lze uložit pokutu do 30 000 Kč.

(3) Na řízení o přestupcích se vztahuje zvláštní právní předpis.