Zákon o elektronickém podpisu

227/2000 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 16Uznávání zahraničních kvalifikovaných certifikátů

(1) Certifikát, který je vydán poskytovatelem certifikačních služeb usazeným v některém z členských států Evropské unie, jiném smluvním státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci jako kvalifikovaný, je kvalifikovaným certifikátem ve smyslu tohoto zákona.

(2) Certifikát, který je vydán jako kvalifikovaný ve smyslu tohoto zákona v jiném státu, než který je uveden v odstavci 1, je kvalifikovaným certifikátem ve smyslu tohoto zákona, pokud

a) poskytovatel certifikačních služeb splňuje podmínky práva Evropských společenství a byl akreditován k působení jako akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb v některém z členských států Evropské unie, jiném smluvním státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci,

b) poskytovatel certifikačních služeb usazený v některém z členských států Evropské unie, jiném smluvním státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci, který splňuje podmínky práva Evropských společenství, převezme odpovědnost za platnost a správnost certifikátu ve stejném rozsahu jako u svých kvalifikovaných certifikátů, nebo

c) to vyplývá z mezinárodní smlouvy.