Zákon o některých službách informační společnosti

480/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 13

Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahuje se na řízení ve věcech upravených tímto zákonem správní řád.