Zákon o některých službách informační společnosti

480/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

ČÁST ČTVRTÁZměna zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

§ 16

V § 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "a další kompetence stanovené zvláštním právním předpisem.".

Poznámka pod čarou č. 1) zní: