Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem

82/1998 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 38

Zákon České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), se mění takto:

V § 57 se slova "Notář odpovídá žadateli" nahrazují slovy "Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, notář odpovídá žadateli".