Správní řád

500/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 183

Zrušuje se zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).