Správní řád

500/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

ČÁST OSMÁÚČINNOST

§ 184

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.