Správní řád

500/2004 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 184

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.