Zákon o dani z nemovitých věcí

338/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 5Základ daně

(1) Základem daně u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů je cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemku v m průměrnou cenou půdy stanovenou na 1 m ve vyhlášce vydané na základě zmocnění v § 17 tohoto zákona.

(2) Základem daně u pozemků hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb je cena pozemku zjištěná podle platných cenových předpisů k 1. lednu zdaňovacího období nebo součin skutečné výměry pozemku v m a částky 3,80 Kč.

(3) Základem daně u ostatních pozemků je skutečná výměra pozemku v m zjištěná k 1. lednu zdaňovacího období.