Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele

500/2002 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 12Krátkodobý finanční majetek

Položka "C.III. Krátkodobý finanční majetek" obsahuje zejména cenné papíry, které účetní jednotka určila k obchodování s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu, nejvýše dvanáct měsíců, dluhové cenné papíry se splatností jeden rok a kratší, u nichž má účetní jednotka úmysl a schopnost držet je do splatnosti, a ostatní krátkodobé cenné papíry a podíly, u nichž zpravidla v okamžiku pořízení není znám záměr účetní jednotky. Vykazují se zde i nakoupené opční listy.