Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele

500/2002 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 34Ostatní finanční náklady

Položka "K. Ostatní finanční náklady" obsahuje zejména náklady z prodeje krátkodobého finančního majetku, náklady z přecenění podílů a náklady z derivátových operací. Dále obsahuje i poskytnuté dary ve finanční oblasti, kursové ztráty, manka, schodky a škody na finančním majetku a poplatky související s vedením účtů zejména u bank nebo spořitelních a úvěrních družstev a mimořádné finanční náklady.