Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele

500/2002 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 24aÚpravy hodnot v provozní oblasti

Položka „E. Úpravy hodnot v provozní oblasti“ obsahuje úpravy zohledňující změny v ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, zásob a pohledávek, ať již je tato změna trvalá (odpisy) nebo dočasná (opravné položky).