Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele

500/2002 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 25Jiné provozní výnosy

Položka „III.3. Jiné provozní výnosy“ obsahuje zejména přijaté dary v provozní oblasti, smluvní pokuty a úroky z prodlení, výnosy z postoupených pohledávek a výnosy z odepsaných pohledávek, inventarizační rozdíly, dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy, pojistná plnění a mimořádné provozní výnosy.