Zákon o odpadech

185/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 37f

(1) Tento díl zákona zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje povinnosti výrobců, posledních prodejců, distributorů a konečných uživatelů elektrických a elektronických zařízení, zpracovatelů elektrických a elektronických zařízení, která se stala odpadem, a pověřených zástupců výrobců.

(2) Tento díl zákona se vztahuje

a) do 14. srpna 2018 na elektrozařízení náležející do skupin uvedených v příloze č. 7 části I k tomuto zákonu,

b) od 15. srpna 2018 na všechna elektrozařízení.

(3) Od 15. srpna 2018 se každé elektrozařízení zařadí do jedné ze skupin uvedených v příloze č. 7 části II k tomuto zákonu.

(4) Tento díl zákona se nevztahuje na

a) zařízení nezbytná pro ochranu podstatných bezpečnostních zájmů České republiky, včetně zbraní, střeliva a vojenského materiálu určených výlučně k vojenským účelům,

b) zařízení navržená a nainstalovaná jako část jiného zařízení, které nespadá do oblasti působnosti tohoto dílu zákona, jestliže mohou plnit svou funkci pouze jako součást tohoto zařízení,

c) přímo žhavené žárovky.

(5) Od 15. srpna 2018 se tento díl zákona dále nevztahuje na

a) zařízení určená pro vyslání do vesmíru,

b) velká stacionární průmyslová soustrojí,

c) velké pevné instalace, s výjimkou jakéhokoli zařízení, které není specificky navrženo a nainstalováno jako část těchto instalací,

d) dopravní prostředky pro přepravu osob nebo zboží, kromě elektrických dvoustopých vozidel, pro která nebylo uděleno schválení typu podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích,

e) nesilniční pojízdné stroje určené výlučně k profesionálnímu použití,

f) zařízení specificky určená výhradně pro účely výzkumu a vývoje, která nejsou běžně dostupná pro spotřebitele,

g) zdravotnické prostředky, pokud se očekává, že budou před ukončením životnosti zdrojem nákazy, a aktivní implantabilní zdravotnické prostředky.

(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou podskupiny elektrozařízení, které spadají do skupin elektrozařízení uvedených v příloze č. 7 k tomuto zákonu.