Zákon o odpadech

185/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 37sRegistr míst zpětného odběru

(1) Registr míst zpětného odběru (dále jen „Registr“) je informačním systémem veřejné správy, který slouží k vedení údajů o místech zpětného odběru. Správcem Registru je ministerstvo.

(2) Registr je veřejně přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) V Registru se vedou tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, nebo název nebo firma, adresa sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, provozovatele místa zpětného odběru,

b) adresa místa zpětného odběru,

c) indikativní údaj o provozní době místa zpětného odběru,

d) skupiny odebíraných elektrozařízení podle přílohy č. 7 k tomuto zákonu,

e) typy odebíraných elektrozařízení podle podskupin elektrozařízení stanovených vyhláškou podle § 37f odst. 6,

f) jméno, popřípadě jména, a příjmení, nebo obchodní firma, adresa sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, výrobce nebo právnické osoby podle § 37h odst. 1 písm. c), která místo zpětného odběru zřídila.

(4) Výrobce elektrozařízení určených k použití v domácnostech je povinen vkládat dálkovým přístupem do Registru údaje uvedené v odstavci 3 a stejným způsobem tyto údaje aktualizovat, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy nastala skutečnost zakládající změnu údaje.