Zákon o pozemních komunikacích

13/1997 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 48Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1997 s výjimkou ustanovení § 20, 21 a 22, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1998.