Zákon o pozemních komunikacích

13/1997 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 43bVracení a započtení kaucí

(1) Kauce se vrátí v plné výši, jestliže

a) byla věc odložena, řízení o přestupku zastaveno nebo v řízení o přestupku nebyla uložena pokuta v případě vybrání kauce podle § 43a odst. 1 písm. a) nebo § 43a odst. 2 písm. a), nebo

b) nebyla v řízení o správním deliktu uložena provozovateli vozidla pokuta v případě vybrání kauce podle § 43a odst. 1 písm. b) nebo § 43a odst. 2 písm. b).

(2) Je-li v řízení o přestupku nebo o správním deliktu uložena pokuta, započte se vybraná kauce na zaplacení uložené pokuty a nákladů řízení a případně nákladů vážení podle § 38b odst. 5 nebo § 38d odst. 4. Toto započtení musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí o uložení sankce za přestupek nebo správní delikt. Započtení kauce na zaplacení pokuty lze provést teprve po nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek nebo správní delikt. Je-li vybraná kauce vyšší než uložená pokuta, vrátí se řidiči část kauce zbývající po započtení kauce na zaplacení uložené pokuty, nákladů řízení a případně nákladů vážení.

(3) Kauce nebo její zbývající část podle odstavců 1 a 2 se vrátí do 5 pracovních dní od nabytí právní moci rozhodnutí v řízení o přestupku nebo o správním deliktu nebo ode dne uhrazení pokuty uložené v blokovém řízení.

(4) Kauci podle § 43a odst. 1 a 2 lze složit též u úřadu příslušného k vedení řízení o přestupku nebo správním deliktu, pokud řidič kauci nesložil podle § 43a odst. 1 a 2 a celník nebo policista postupoval podle § 43c. Ustanovení odstavců 1 až 3 a § 43a odst. 3 až 5 se použijí obdobně.