Zákon o pozemních komunikacích

13/1997 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 18mProhlídka pozemní komunikace

(1) Vlastník pozemní komunikace podle § 18g odst. 1, jejíž úsek je zařazen do Centrální evidence pozemních komunikací podle § 29a odst. 1 písm. e), nebo správce, je-li výkon správy této pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce, zajistí bez zbytečného odkladu provedení prohlídky tohoto úseku. Prohlídka se zaměří na posouzení dopadů zejména stavebních, technických a provozních vlastností pozemní komunikace na bezpečnost pozemní komunikace.

(2) Prohlídka musí být provedena skupinou nejméně 3 fyzických osob, z nichž alespoň jedna musí být auditorem bezpečnosti pozemních komunikací.

(3) Na činnost auditora bezpečnosti pozemních komunikací při provádění prohlídky se § 18j odst. 1 a 2 vztahují obdobně.

(4) Po ukončení prohlídky zpracuje auditor bezpečnosti pozemních komunikací zprávu o výsledcích prohlídky obsahující zejména popis zjištěných rizik a návrhy nápravných opatření včetně posloupnosti jejich provedení. Při zpracování zprávy auditor bezpečnosti pozemních komunikací zohlední obsah předchozích zpráv o výsledcích prohlídek posuzovaného úseku pozemní komunikace, byly-li zpracovány, a údaje o dopravních nehodách na posuzovaném úseku pozemní komunikace. Před zpracováním zprávy auditor bezpečnosti pozemních komunikací projedná její obsah s vlastníkem dotčené pozemní komunikace a správcem, je-li výkon správy dotčené pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce.

(5) Zprávu o výsledcích prohlídky předá auditor bezpečnosti pozemních komunikací vlastníku dotčené pozemní komunikace a správci, je-li výkon správy dotčené pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce.

(6) Při správě pozemní komunikace vlastník nebo správce, je-li výkon správy zajišťován prostřednictvím správce, zajistí provedení nápravných opatření uvedených ve zprávě, pokud je to technicky možné a ekonomicky únosné při zajištění řádné správy sítě pozemních komunikací v jeho vlastnictví nebo správě a její plánovaný rozvoj. Ustanovení zvláštních právních předpisů tím nejsou dotčena.