Zákon o technických požadavcích na výrobky

22/1997 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 19aSprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) zneužije označení CE nebo jiné stanovené označení, certifikát anebo jiný dokument podle tohoto zákona anebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky, nebo certifikát anebo jiný dokument podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky padělá nebo pozmění,

b) v rozporu s § 4 odst. 2 označí dokument značkou ČSN,

c) rozmnoží nebo rozšíří českou technickou normu nebo její část v rozporu s § 5 odst. 8,

d) provede činnost při posouzení shody, vyhrazenou pro účely tohoto zákona autorizované osobě, bez autorizace podle § 11 odst. 1,

e) v rozporu s § 16 odst. 1 vystupuje jako akreditovaný subjekt posuzování shody bez udělené akreditace nebo mimo rozsah udělené akreditace,

f) nesplní některé z ochranných opatření vydaných podle § 18a odst. 1, 3 nebo 4, nebo

g) nesplní některou z povinností uložených orgánem dozoru podle § 18 odst. 2 písm. b) nebo c).

(2) Autorizovaná osoba se dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 11 odst. 7 nebo § 11a odst. 2.

(3) Výrobce, dovozce, zplnomocněný zástupce nebo distributor se dopustí správního deliktu tím, že uvede na trh nebo do provozu anebo distribuuje stanovené výrobky

a) bez označení CE nebo jiného stanoveného označení nebo dokumentu stanoveného nařízením vlády, nebo

b) s označením nebo dokumentem, které jsou v rozporu s § 13.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako

a) dovozce nesplní povinnost podle § 13 odst. 1 věty druhé,

b) distributor nesplní některou z povinností podle § 13 odst. 9,

c) výrobce nebo dovozce nesplní některou z povinností podle § 13 odst. 10,

d) výrobce, dovozce nebo distributor nesplní některou z povinností podle § 13 odst. 11,

e) výrobce, dovozce, distributor nebo zplnomocněný zástupce nesplní povinnost podle § 13 odst. 12, nebo

f) dovozce nebo distributor nesplní povinnost podle § 13 odst. 13.

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako

a) výrobce, dovozce nebo zplnomocněný zástupce podle přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky nesplní některou z povinností podle přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky, nebo

b) distributor podle přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky nesplní některou z povinností podle přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky.

(6) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 50000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f) nebo g) nebo odstavce 3,

b) 20000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), d) nebo e),

c) 1000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo c), odstavce 2,

d) 500000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4 nebo 5.