Celní zákon

13/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 322

Není-li tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie stanoveno jinak, nemá odvolání proti rozhodnutí celních orgánů odkladný účinek. Odvolání proti rozhodnutí o správním deliktu má vždy odkladný účinek.