Zákon o daních z příjmů

586/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 37b

U stálé provozovny evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti vzniklé na území České republiky po přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti zapsaného v obchodním rejstříku z území České republiky do jiného členského státu Evropské unie nebo některého ze států, které tvoří Evropský hospodářský prostor, se použijí přiměřeně ustanovení § 23a až 23d, pokud aktiva i pasiva evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti jsou nadále prokazatelně spojena s touto stálou provozovnou.