Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

300/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 14b

Seznam fyzických osob, podnikajících fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku

(1) Ministerstvo vede veřejný seznam fyzických osob, podnikajících fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku (dále jen „seznam držitelů datových schránek“), který je přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup. Seznam je součástí informačního systému datových schránek.

(2) Seznam držitelů datových schránek se člení na samostatné části vedené pro fyzické osoby, pro podnikající fyzické osoby, pro právnické osoby a pro orgány veřejné moci.

(3) Seznam držitelů datových schránek obsahuje tyto údaje o fyzických osobách, podnikajících fyzických osobách, právnických osobách a orgánech veřejné moci, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku

a) v části vedené pro fyzické osoby

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu na území České republiky anebo adresa bydliště mimo území České republiky,

2. identifikátor,

3. údaj o tom, zda datová schránka plní funkci datové schránky podle § 6,

b) v části vedené pro podnikající fyzické osoby

1. jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo podnikání a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

2. identifikátor,

3. údaj o tom, zda datová schránka plní funkci datové schránky podle § 6,

c) v části vedené pro právnické osoby

1. obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

2. identifikátor, případně identifikátory,

3. údaj o tom, zda datová schránka plní funkci datové schránky podle § 6,

4. má-li právnická osoba zřízeno více datových schránek právnické osoby, údaj o tom, která datová schránka právnické osoby je další datovou schránkou právnické osoby, je-li další datová schránka právnické osoby zřízena pro potřeby vnitřní organizační jednotky právnické osoby, název této vnitřní organizační jednotky, a je-li další datová schránka právnické osoby zřízena pro potřeby výkonu konkrétní agendy nebo činnosti právnické osoby, název této agendy nebo činnosti,

d) v části vedené pro orgány veřejné moci

1. název, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

2. identifikátor, případně identifikátory,

3. má-li orgán veřejné moci zřízeno více datových schránek orgánu veřejné moci, údaj o tom, která datová schránka orgánu veřejné moci je další datovou schránkou orgánu veřejné moci, je-li další datová schránka orgánu veřejné moci zřízena pro potřeby vnitřní organizační jednotky orgánu veřejné moci, název této vnitřní organizační jednotky, a je-li další datová schránka orgánu veřejné moci zřízena pro potřeby výkonu konkrétní agendy nebo činnosti orgánu veřejné moci, název této agendy nebo činnosti.

(4) Na žádost fyzické osoby, která má zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, se údaje o ní vedené v seznamu držitelů datových schránek zlikvidují.

(5) Ministerstvo využívá pro vedení seznamu držitelů datových schránek údaje vedené v informačním systému datových schránek.