Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

300/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 20Působnost ministerstva

(1) Ministerstvo

a) zajistí připojení kvalifikovaného časového razítka k datové zprávě odeslané z datové schránky,

b) dodá datovou zprávu odeslanou z datové schránky do datové schránky osoby, která je odesílatelem označena jako adresát,

c) oznámí odesílateli, že datová zpráva, kterou odeslal, byla dodána do datové schránky adresáta, a toto oznámení označí uznávanou elektronickou značkou,

d) vyrozumí adresáta o dodání datové zprávy do jeho datové schránky na jím zvolenou elektronickou adresu nebo jiný technický prostředek pro vyrozumění; adresát je v tomto případě povinen uhradit náklady, které ministerstvu v souvislosti s vyrozuměním vznikly, s výjimkou, bylo-li vyrozumění učiněno na adresátem zvolenou elektronickou adresu,

e) oznámí odesílateli, že datová zpráva, kterou odeslal do datové schránky adresáta, byla doručena, a toto oznámení označí uznávanou elektronickou značkou ministerstva; to neplatí, jde-li o dokument podle § 18a,

f) oznámí odesílateli, že datová schránka, do které odeslal datovou zprávu, neexistuje,

g) oznámí odesílateli, že datová schránka, do které odeslal datovou zprávu, je znepřístupněna, a to i zpětně,

h) oznámí odesílateli, že datová schránka, do které odeslal datovou zprávu, byla zrušena,

i) vede evidenci o datu a času událostí podle tohoto odstavce včetně identifikace datové zprávy, odesílatele a adresáta.

(2) Ministerstvo je oprávněno datovou zprávu zničit, pokud u ní zjistí výskyt chybného formátu nebo počítačového programu, které jsou způsobilé přivodit škodu na informačním systému datových schránek nebo na informacích v tomto informačním systému. O zničení datové zprávy ministerstvo neprodleně vyrozumí odesílatele.

(3) Obsah datové zprávy a všech jejích částí musí být uzpůsoben tak, aby se s ním bylo možné seznámit a dále jej zpracovávat bez zvláštních technických znalostí a způsobem umožňujícím práci s ním i osobám se zdravotním postižením prostřednictvím speciálních technických pomůcek. Ministerstvo stanoví vyhláškou technické náležitosti užívání datových schránek, přípustné formáty datové zprávy a maximální velikost datové zprávy. Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam možných technických prostředků pro vyrozumění o dodání datové zprávy do datové schránky.

(4) Ministerstvo zajistí uložení dodané datové zprávy v datové schránce. Minimální dobu uložení dodané datové zprávy v datové schránce stanoví ministerstvo vyhláškou. Na žádost držitele datové schránky umožní provozovatel informačního systému datových schránek uložení dodané datové zprávy v datové schránce po dobu delší, než je doba stanovená vyhláškou. Za uložení dodané datové zprávy v datové schránce po dobu delší, než je doba stanovená vyhláškou, náleží provozovateli informačního systému datových schránek odměna, která se stanoví podle cenových předpisů.