Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

300/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 4Datová schránka podnikající fyzické osoby

(1) Datovou schránku podnikající fyzické osoby zřídí ministerstvo bezplatně na žádost této osoby do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti.

(2) Podnikající fyzická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky podnikající fyzické osoby.

(3) Datovou schránku podnikající fyzické osoby zřídí ministerstvo bezplatně advokátu, daňovému poradci a insolvenčnímu správci bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené evidence. Ustanovení odstavce 2 se použije pro advokáty, daňové poradce a insolvenční správce obdobně.

(4) Náležitosti žádosti o zřízení datové schránky podnikající fyzické osoby jsou

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě obchodní firma,

b) rodné příjmení,

c) den, měsíc a rok narození,

d) místo a okres narození; pokud se podnikající fyzická osoba narodila v cizině, místo narození a stát, na jehož území se narodila,

e) státní občanství, není-li podnikající fyzická osoba státním občanem České republiky,

f) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

g) místo podnikání, popřípadě sídlo.

(5) Žádost o zřízení datové schránky podnikající fyzické osoby musí obsahovat úředně ověřený podpis podnikající fyzické osoby.

(6) Splňuje-li žádost o zřízení datové schránky podnikající fyzické osoby požadavky stanovené v odstavcích 4 a 5, zřídí ministerstvo datovou schránku podnikající fyzické osoby, jinak podnikající fyzickou osobu po předchozí marné výzvě k odstranění nedostatků žádosti vyrozumí o tom, že datovou schránku podnikající fyzické osoby nelze zřídit. Má-li již podnikající fyzická osoba zřízenu datovou schránku podnikající fyzické osoby, ministerstvo ji vyrozumí, že datovou schránku podnikající fyzické osoby nelze zřídit.