Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

300/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 26Evidence provedených konverzí

(1) Subjekt provádějící konverzi vede evidenci provedených konverzí. Záznam v evidenci obsahuje tyto údaje:

a) pořadové číslo, pod kterým je konverze vedena v evidenci provedených konverzí,

b) datum provedení konverze,

c) konkrétní označení vstupu a datum jeho sepsání, je-li datum ve vstupu obsaženo,

d) údaj o uhrazení správního poplatku nebo odměny notáře (uvedení čísla dokladu, kterým byl uhrazen) nebo údaj o osvobození od správního poplatku s odkazem na právní předpis.

(2) Údaje podle odstavce 1 jsou v evidenci provedených konverzí uchovávány po dobu 10 let od provedení konverze.