Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

300/2008 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 3Datová schránka fyzické osoby

(1) Datovou schránku fyzické osoby zřídí ministerstvo bezplatně na žádost fyzické osobě, která je plně způsobilá k právním úkonům, do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti.

(2) Fyzická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky fyzické osoby.

(3) Náležitosti žádosti o zřízení datové schránky fyzické osoby jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny,

b) rodné příjmení,

c) den, měsíc a rok narození,

d) místo a okres narození; pokud se fyzická osoba narodila v cizině, místo narození a stát, na jehož území se narodila,

e) státní občanství, není-li fyzická osoba státním občanem České republiky.

(4) Žádost o zřízení datové schránky fyzické osoby musí obsahovat úředně ověřený podpis fyzické osoby.

(5) Splňuje-li žádost o zřízení datové schránky fyzické osoby požadavky stanovené v odstavcích 3 a 4, zřídí ministerstvo datovou schránku fyzické osoby, jinak fyzickou osobu po předchozí marné výzvě k odstranění nedostatků žádosti vyrozumí o tom, že datovou schránku fyzické osoby nelze zřídit. Má-li již fyzická osoba zřízenu datovou schránku fyzické osoby nebo není-li plně způsobilá k právním úkonům, ministerstvo ji vyrozumí, že datovou schránku fyzické osoby nelze zřídit.