Živnostenský zákon

455/1991 Sb.

Poslední změna zákona:

HLAVA IPŘEDMĚT ÚPRAVY

§ 1

Tento zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání (dále jen "živnost") a kontrolu nad jejich dodržováním.

Živnost

§ 2

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

§ 3

(1) Živností není:

a) provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě,

b) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory,

c) výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským podle zvláštního právního předpisu,

d) restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi,

e) provádění archeologických výzkumů.

(2) Živností dále není v rozsahu zvláštních zákonů činnost fyzických osob:

a) lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, nelékařských zdravotnických pracovníků při poskytování zdravotních služeb a přírodních léčitelů,

b) veterinárních lékařů, dalších veterinárních pracovníků včetně pracovníků veterinární asanace a osob vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu hospodářských zvířat,

c) advokátů,notářů a patentových zástupcůa soudních exekutorů,

d) znalců a tlumočníků,

e) auditorů a daňových poradců,

f) burzovních dohodců,

g) zprostředkovatelů a rozhodců při řešení kolektivních sporů a rozhodců při rozhodování majetkových sporů,

h) úředně oprávněných zeměměřických inženýrů,

i) autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodní architekti a svobodní inženýři,

j) autorizovaných inspektorů, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodné povolání,

k) auditorů bezpečnosti pozemních komunikací,

l) zapsaných mediátorů podle zákona o mediaci.

(3) Živností dále není:

a) činnost bank, poskytování platebních služeb, vydávání elektronických peněz, provozování platebních systémů s neodvolatelností zúčtování, směnárenská činnost, činnost pojišťoven, zajišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí a odpovědných pojistných matematiků, penzijních fondů, penzijních společností, spořitelních a úvěrních družstev, komoditních burz, organizátorů regulovaných trhů, obchodníků s cennými papíry a jejich vázaných zástupců a činnost osob zabývajících se obhospodařováním nebo administrací investičního fondu anebo zahraničního investičního fondu a činnosti osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry, činnosti osob provádějících přijímání a předávání pokynů nebo investičního poradenství týkající se investičních nástrojů za podmínek stanovených zvláštním zákonem a jejich vázaných zástupců, činnost ratingových agentur,

b) pořádání loterií a jiných podobných her,

c) hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem,

d) výroba elektřiny, výroba plynu, přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny, distribuce plynu, uskladňování plynu, obchod s elektřinou, obchod s plynem, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, které podléhají licenci podle zvláštního právního předpisu,

e) zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odborných činností na úseku rostlinolékařské péče,

f) prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti fyzickými osobami,

g) námořní doprava a mořský rybolov,

h) provozování dráhy a drážní dopravy,

i) vykonávání komunikační činnosti podle zvláštního právního předpisu,

j) výzkum, výroba a distribuce léčiv,

k) zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a s některými látkami používanými k výrobě nebo zpracování návykových látek podle zvláštního zákona,

l) činnost autorizovaných nebo akreditovaných osob a oznámených subjektů v oblasti státního zkušebnictví,

m) zahraniční obchod s vojenským materiálem,

n) výkon inspekce práce,

o) provozování rozhlasového a televizního vysílání,

p) nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb,

r) zprostředkování zaměstnání,

s) provozování stanic technické kontroly,

t) výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do rejstříku škol a školských zařízení, vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a programech celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpisu,

u) nakládání s vysoce nebezpečnými látkami,

v) provozování letišť, provozování obchodní letecké dopravy a leteckých prací, poskytování leteckých služeb a uskutečňování odborné přípravy v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy,

x) činnost organizací zřízených podle zvláštních právních předpisů vykonávaná v souladu s účelem, pro který byly zřízeny,

y) výkon sociálně-právní ochrany dětí právnickými a fyzickými osobami, jsou-li výkonem sociálně-právní ochrany dětí pověřeny podle zvláštního právního předpisu,

z) vyhledávání, průzkum a těžba nerostných zdrojů ze dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států,

aa) provozování pohřebišť,

ab) činnost autorizovaných obalových společností podle zvláštního právního předpisu,

ac) nakládání s vysoce rizikovým a rizikovým biologickým agens a toxinem,

ad) provozování zoologických zahrad na základě licence vydané Ministerstvem životního prostředí,

ae) archivnictví,

af) poskytování sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu,

ag) činnost autorizovaných osob, oprávněných ověřovat dosažení odborné způsobilosti vyžadované k získání osvědčení o profesní kvalifikaci podle zvláštního zákona,

ah) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,

ai) poskytování zdravotních služeb,

aj) provádění odborných rostlinolékařských činností podle zvláštního právního předpisu,

ak) provozování poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb podle zvláštního právního předpisu.