Zákon o elektronických komunikacích

127/2005 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 134a

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje Úřadu pro účely výkonu státní správy z evidence občanských průkazů

a) jméno, popřípadě jména, příjmení občana a zkrácenou podobu jména, popřípadě jmen a příjmení, pokud jsou zapsané v občanském průkazu,

b) datum, místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,

c) pohlaví,

d) rodné číslo,

e) státní občanství,

f) adresu místa trvalého pobytu, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

g) rodinný stav nebo registrované partnerství, pokud jsou zapsané v občanském průkazu,

h) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti nebo o zrušení omezení svéprávnosti,

i) číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,

j) datum vydání a datum převzetí občanského průkazu a data vydání a převzetí předchozích občanských průkazů,

k) označení úřadu, který občanský průkaz vydal,

l) datum skončení platnosti a datum skartace občanského průkazu a data skončení platnosti předchozích občanských průkazů a data jejich skartace,

m) titul nebo vědeckou hodnost občana, pokud jsou zapsané v občanském průkazu,

n) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého, nepřežil,

o) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu.

(2) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje se poskytují v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.