Zákon o oceňování majetku

151/1997 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 14Členění trvalých porostů

Pro účely oceňování se trvalé porosty člení na

a) lesní porosty,

b) ovocné dřeviny,

c) vinnou a chmelovou révu,

d) okrasné rostliny.