Zákon o oceňování majetku

151/1997 Sb.

Poslední změna zákona:

ČÁST PÁTÁZMĚNA ZÁKONA Č. 549/1991 SB., O SOUDNÍCH POPLATCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 28

Zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č. 160/1995 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 první větě se slova "zvláštních předpisů" nahrazují slovy "zvláštního předpisu" a druhá věta se vypouští.

2. Poznámka č. 2) zní: