Daňový řád

280/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 4

Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak.