Zákon o ochraně přírody a krajiny

114/1992 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 75Orgány ochrany přírody

(1) Orgány ochrany přírody jsou

a) obecní úřady,

b) pověřené obecní úřady,

c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,

d) krajské úřady,

e) Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „Agentura“),

f) správy národních parků,

g) Česká inspekce životního prostředí,

h) ministerstvo životního prostředí,

i) újezdní úřady, Ministerstvo obrany.

(2) Zřizuje se Agentura jako správní úřad, který je podřízený Ministerstvu životního prostředí. V jejím čele je ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě. Sídlem Agentury je Praha. Agentura vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu stanoveném tímto zákonem a jinými zákony.

(3) Orgány ochrany přírody vykonávají státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny podle tohoto zákona.