Zákon o finančním zajištění

408/2010 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2Vymezení některých pojmů

V tomto zákoně se rozumí

a) pohledávkou finančního charakteru pohledávka ze smluv, jejichž předmětem jsou peněžní prostředky, investiční nástroje, povolenky na emise skleníkových plynů nebo komodity, jakož i práva a pohledávky s těmito smlouvami související,

b) repo obchodem prodej finančních nástrojů se současně sjednanou zpětnou koupí a koupě finančních nástrojů se současně sjednaným zpětným prodejem,

c) finančním nástrojem investiční cenný papír, cenný papír kolektivního investování nebo nástroj peněžního trhu,

d) pohledávkou na výplatu peněz pohledávka na výplatu peněžních prostředků z účtu v české nebo cizí měně nebo obdobná pohledávka na výplatu peněžních prostředků,

e) úvěrovou pohledávkou pohledávka z úvěru, zápůjčky nebo srovnatelného závazku na vrácení přenechaných nebo poskytnutých peněžních prostředků v české nebo cizí měně.