Zákon o finančním zajištění

408/2010 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 7Osoby oprávněné sjednat finanční zajištění

(1) Poskytovatelem a příjemcem může být pouze

a) banka,

b) spořitelní a úvěrní družstvo,

c) osoba, mezi jejíž rozhodující činnosti patří

1. poskytování hypotečních, spotřebitelských nebo jiných úvěrů,

2. finanční pronájem (finanční leasing),

3. poskytování platebních služeb,

4. vydávání elektronických peněz,

5. provádění sekuritizace,

6. vydávání záruk či sjednávání závazků spočívajících v tom, že uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky, jestliže určitá třetí osoba nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky,

7. směnárenská činnost,

8. poskytování poradenské činnosti týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, přeměn společností nebo převodů obchodních závodů,

9. obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, nebo

10. úschova nebo správa cenných papírů,

d) osoba, mezi jejíž rozhodující činnosti patří obchodování na vlastní nebo cizí účet s

1. platebními nástroji,

2. nástroji peněžního trhu,

3. devizovými hodnotami,

4. investičními cennými papíry,

5. opcemi,

6. futures, jejichž hodnota se vztahuje ke kurzu nebo hodnotě cenných papírů, měnovým kurzům, úrokové míře nebo úrokovému výnosu, finančním indexům či finančním kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, a ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo na dodání majetkové hodnoty, k níž se jejich hodnota vztahuje, nebo

7. finančními rozdílovými smlouvami,

e) ústřední protistrana, zúčtovatel nebo clearingová instituce podle zákona upravujícího platební styk,

f) obchodník s cennými papíry,

g) organizátor regulovaného trhu,

h) ústřední protistrana, zúčtovatel nebo clearingová instituce podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,

i) právnická osoba oprávněná vést evidenci investičních nástrojů,

j) pojišťovna,

k) zajišťovna,

l) investiční společnost,

m) investiční fond s právní osobností,

n) penzijní fond,

o) právnická osoba, která obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji za účelem snížení rizika (hedging) z obchodů s investičními nástroji, které nejsou finančními nástroji, a tato činnost patří mezi její rozhodující činnosti,

p) právnická osoba, která obchoduje na vlastní účet s komoditami nebo investičními nástroji, které nejsou finančními nástroji, a tato činnost patří mezi její rozhodující činnosti,

q) právnická osoba, která je tvůrcem trhu podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,

r) ratingová agentura,

s) zahraniční osoba s obdobnou činností jako některá z osob uvedených v písmenech a) až r) a

t) právnická osoba se zvláštním statutem vyňatá z působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující činnost úvěrových institucí.

(2) Poskytovatelem a příjemcem může být dále

a) stát nebo členský stát federace,

b) územní samosprávný celek státu,

c) veřejnoprávní korporace nebo jiná právnická osoba zřízená zákonem, která zabezpečuje správu a splácení státního či veřejného dluhu nebo vykonává činnost s takovou správou a splácením spojenou,

d) centrální banka členského státu Evropské unie nebo dalšího státu tvořícího Evropský hospodářský prostor,

e) centrální banka státu neuvedeného v písmeni d) nebo Evropská centrální banka a

f) Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Evropská investiční banka nebo jiná mezinárodní finanční instituce.

(3) Za podmínky, že příjemcem nebo poskytovatelem je některá z osob uvedených v odstavci 1 nebo 2, může být poskytovatelem nebo příjemcem také

a) jiná právnická osoba,

b) jiná zahraniční osoba než osoba fyzická a

c) podnikající fyzická osoba, jestliže je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že se finanční zajištění sjednává v souvislosti s její podnikatelskou činností.

(4) Poskytovatelem může být též jiná fyzická osoba, jestliže

a) je příjemcem banka, která má povolení poskytovat investiční služby, obchodník s cennými papíry nebo zahraniční osoba s obdobnou činností jako banka nebo obchodník s cennými papíry a povolením k poskytování investičních služeb,

b) je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že se finanční zajištění sjednává v souvislosti s poskytnutím úvěru nebo zápůjčky poskytovateli jako zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se příjemce jako úvěrující nebo zapůjčitel podílí,

c) bylo výslovně sjednáno, že jde o finanční zajištění,

d) smlouva, jíž se finanční zajištění sjednalo, má písemnou formu a

e) příjemce před jejím uzavřením informoval poskytovatele o hlavních charakteristikách právní úpravy finančního zajištění a o tom, jak se právní úprava finančního zajištění liší od obecné úpravy zástavního práva a převodu věcí, práv nebo jiných majetkových hodnot ve prospěch věřitele.