Zákon o finančním zajištění

408/2010 Sb.

Poslední změna zákona:

HLAVA IISJEDNÁNÍ A VZNIK FINANČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ

§ 8Sjednání finančního zajištění

(1) Smlouva mezi poskytovatelem a příjemcem, kterou se sjednává finanční zajištění, nevyžaduje písemnou ani jinou zvláštní formu; tím není dotčen § 7 odst. 4 písm. d).

(2) Má-li právní jednání znaky finančního zajištění podle tohoto zákona, jedná se o finanční zajištění, nebylo-li sjednáno, že o finanční zajištění nejde; tím není dotčen § 7 odst. 4 písm. c).

§ 9Vznik finančního zajištění

(1) Ke vzniku finančního zajištění je zapotřebí, aby byl finanční kolaterál odevzdán příjemci, připsán na určený účet příjemce nebo poskytnut jiným způsobem, kterým se umožňuje příjemci nebo osobě jednající na jeho účet jej držet nebo jinak právně nebo fakticky ovládat, nebo aby bylo zástavní právo k němu zapsáno do evidence investičních nástrojů ve prospěch příjemce.

(2) Skutečnost, že došlo ke vzniku finančního zajištění, musí být možné prokázat písemně, jinak se o finanční zajištění nejedná. Písemná forma je zachována, je-li vznik finančního zajištění zachycen záznamem, který vznik finančního zajištění dokládá a umožňuje reprodukci v nezměněné podobě.

§ 10Seznam úvěrových pohledávek

(1) V případě úvěrových pohledávek je podmínka prokázání vzniku finančního zajištění splněna také předáním seznamu úvěrových pohledávek (dále jen „seznam“) v písemné formě příjemci. Seznam zachycuje úvěrové pohledávky, které náleží do finančního kolaterálu.

(2) Nevyplývá-li ze smlouvy jinak, má se za to, že úvěrovou pohledávku zapsanou na seznam postoupil poskytovatel příjemci s odkládací podmínkou, že dojde k prodlení s plněním zajištěné pohledávky finančního charakteru nebo že nastane jiná skutečnost určená ve smlouvě, kterou se sjednává finanční zajištění, nebo jiná skutečnost dohodnutá v rámci závěrečného vyrovnání s tím, že právní účinky postoupení nastanou jen u těch úvěrových pohledávek, které si příjemce výkonem práva na uspokojení vybere ze seznamu.

(3) Jakmile je seznam odevzdán příjemci, nemůže poskytovatel s úvěrovou pohledávkou zapsanou na seznam nakládat.

(4) Zápis úvěrové pohledávky na seznam není příjemce ani poskytovatel povinen oznámit dlužníkovi, jehož závazek této úvěrové pohledávce odpovídá.